Jaarcijfers

Hier vindt u de jaarcijfers van onze stichting.
 

Op basis van de gegevens is deze jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.
 
Aard der bedrijfsactiviteiten
De stichting heeft als doel het verbeteren van de sociale en economische situatie van de plaatselijke bevolking in Centraal Zambia, door het organiseren van praktisch gerichte hulp.
 
Grondslagen van de financiële verslaglegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
 
Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en de passiva tegen nominale waarde
 
Vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met de noodzakelijke voorzieningen.
 
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan zij ter vrije beschikking.
 


Hieronder kunt u deze en eerdere jaarcijfers bekijken of downloaden als pdf-bestand.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008